Hopp til innhold

Fornybar energi

Leverer kostnadseffektive understell til havvind-prosjekter

Løsningen Imenco har utviklet gjennom operasjoner i olje- og gassnæringen, gjør installasjon av havvindfundamenter billigere, raskere og sikrere.

Imenco-konsernet er leverandør av ingeniørtjenester og løsninger/produkter til havindustrier, som vil si offshore olje og gass, offshore vind, akvakultur og marine industrier.

Selskapets hovedaktiviteter var basert på offshore olje- og gassektoren, og selskapet hadde en klar strategi om å fokusere på denne sektoren. Men nedgangen i petroleumsnæringen globalt fikk selskapet å utvide markedet. To områder ble pekt ut: havbruk og fornybar energi med søkelys på offshore vind.

Låser seg fast til monopælen

Inngangen til disse markedene var basert på selskapets eksisterende teknologi og produkter, men disse måtte tilpasses og videreutvikles for å matche forventningene og behovene i disse markedene.

Havvind har gått fra nisje til viktig energikilde
Havvind har det siste tiåret utviklet seg fra en nisjeaktivitet til en viktig energikilde som dekker energibehovet til millioner av europeiske boliger. Kostnaden for energi fra denne sektoren har falt dramatisk, noe som fører til et raskt voksende marked, hovedsakelig i Europa. Flere asiatiske land og USA forventes å vokse sterkt i de kommende årene.

Imenco har siden den første leveransen i 2016 lyktes med å vinne kontrakter for 15 store offshore vindprosjekter i Storbritannia, Tyskland, Belgia, Nederland, Danmark og Taiwan. Disse kontraktene har vært knyttet til leveranser av:

  • En installasjonsløsning for korrosjonsbeskyttelse av vindmøllefundamenter offshore (monopæler) ved bruk av fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) 
  • En installasjonsløsningfor understellfundamenter
  • Helikopterdrivstoffsystem

Beskyttelse av monopæl-strukturer
Det dominerende fundamentet for havmølleparker er en monopæl som drives dypt ned i sjøbunnen. Offeranoder, innretninger som hindrer opptæring, installeres samtidig. Siden det er svære installasjoner og operasjonelle begrensninger, løftes anodene i store bur etter at pælene er blitt drevet inn i bakken. Anodeburene må være elektrisk koblet til strukturen etter installasjon.

Basert på en teknisk løsning Imenco har prøvd ut i olje- og gassektoren, har selskapet kunne utvikle en løsning for ROV-installasjon av anodebur.

ROV

  • Løsningen har siden første levering i 2016 blitt solgt til 13 prosjekter som til sammen beskytter flere enn 500 offshore vindfundamenter. Metoden har blitt en klar markedsleder internasjonalt, da den har flere fordeler: Løsningen kan installeres av ROV, og dermed fjerne en potensielt farlig dykkeoperasjon.
  • Installasjonen gjøres veldig raskt og gir en utmerket elektrisk tilkobling.
  • Tilkoblingen er mekanisk sterk, og i stand til å motstå kreftene fra tidevann og bølger.

Installasjonsløsning for understellsfundamentet
Monopæler er den dominerende typen fundament for offshore vind. Grunnforhold, vanndybde og begrensninger i forsyningskjeden kan føre til at utvikleren velger noe annet, vanligvis en "jacket" (fagverk). Jacketen er installert på pæler som har blitt drevet inn i bakken. Den nederste delen av jacket-benet kommer inn i pælen, og rommet mellom pælen og jacket-benet er fylt med en spesiell fugemasse som låser jacketen permanent til pælen. Imenco har utviklet og lyktes med å selge en klemme-løsning for å forenkle installasjonen av jacket-fundament. Denne løsningen er installert på alle jacket-ben.

Reduserer kostnader og risiko
Løsningen gir betydelig kostnads- og risikoreduksjon sammenlignet med andre "konvensjonelle" teknologier: Man er ikke nødt til å hensynta tiden for innsprøyting av festemasse, og det nødvendige værvinduet for operasjonen utgjør noen timer i stedet for dager. Installatøren behøver kun å bruke det dyre og tunge løftefartøyet for løfting, mens langt mer tidkrevende operasjoner kan utføres fra et annet og mye billigere støttefartøy.

Ser et stort markedspotensial
Offshore vind har i løpet av det siste tiåret hatt en eksponensielt rask vekst, og har i dag om lag 20 GW kapasitet i drift og ytterligere 5 GW under bygging. Markedsanalytikere (ref. 4C Offshore) indikerer at vi det neste tiåret vil se en årlig vekst på 23 prosent, noe som fører til en global kapasitet på anslagsvis 210 GW i 2028.

Cumulative capacity of projects commencing construction worldwide by country

Denne veksten vil føre til en etterspørsel av omtrent 2000 monopæl-strukturer og 1000 jacket-strukturer. Imenco er godt posisjonert for å vinne kontrakter avhengig av hvilken type fundament som blir valgt.

Imenco

 

Etableringsår:

1979

Antall ansatte:

200

Omsetning 2019:

MNOK 400

Bedriftens tlf:

+47 52 86 41 00

Bedriftens e-post:

imenco@imenco.com

Bedriftens nettside

www.imenco.com

Kontaktperson:

Geir Egil Østebøvik

Kontaktpersons e-post:

geo@imenco.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 913 02 151